برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001: 2015

طی هفته گذشته با حضور مشاور طرح و مشارکت فعال ممیزین داخلی از واحدهای مختلف، برنامه ممیزی داخلی واحدها در دفتر تهران و کارخانه برگزار شد و بر اساس گزارش ممیزی، برنامه‌های اقدام اصلاحی و بهبود تدوین شده است.

تاکید مدیریت ارشد شرکت، بهره‌برداری زیربنایی از استانداردها، مدل‌ها و الگوها است و بر این اساس، راه سختِ کار عمیق را در پی‌گرفته‌ایم.

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015

برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا


ارسال پیام