001_108338022469761

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

روز بزرگداشت منزلت کارگر و ارزشِ کار که بنیان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و سازمان‌هاست را گرامی می‌داریم.
از برکت تلاش‌های همکاران‌مان در ویسپار است که بالنده‌تر می‌شویم و تولید را با تمام ناهمواری‌ها، زنده نگه می‌داریم.

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا