صفحه دانلود

Icon
کاتالوگ جامع محصولات ویسپار 5.65 MB
Icon
آبپاش آلومینیومی 509.32 KB
Icon
آبپاش پلیمری 471.68 KB
Icon
آبپاش SR30 1.28 MB
Icon
شیر توپی مهره ماسوره 737.08 KB
Icon
شیر توپی پلیمری 389.10 KB
Icon
شیر توپی دسته فلزی 354.03 KB
Icon
شیر پروانه ای 2.75 MB
Icon
لی فلت و اتصالات قطره ای 1.45 MB
Icon
قطره چکان 217.98 KB
Icon
رایزر پلیمری 136.52 KB
Icon
شیر خودکار پلیمری657.91 KB
Icon
پایه آبپاش و سه پایه آبپاش 203.15 KB
Icon
کمربند انشعاب 214.59 KB
Icon
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی - انواع شیرهای پلاستیکی دسته کوچک
Icon
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی - دیوار پوش PVC
Icon
تاییده لوله PVC تاشو - لی فلت 2 اینچ
Icon
تاییده لوله PVC تاشو - لی فلت 2 و 1 دوم اینچ
Icon
گواهی تحقیق و توسعه
Icon
جواز تاسیس
Icon
تاییده شیر اتصال سریع - 1 و 1 دوم اینچ
Icon
تاییده شیر اتصال سریع 2 اینچ
Icon
تاییده شیر پروانه ای 3 اینچ
Icon
تاییده شیر پروانه ای 4 اینچ
Icon
تاییده لوله PVC تاشو - لی فلت 3 اینچ
Icon
تاییدیه آبپاش
Icon
تاییدیه شیر توپی 2 اینچ
Icon
تاییدیه شیرخودکار 2 اینچ
Icon
شیر خودکار یک و نیم اینچ
Icon
نامه تاییده معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی
Icon
تاییده اتصال پلیمری TF - 50میلیمتر در 1 و 1 دوم اینچ
Icon
تاییده اتصال پلیمری TF - 63 میلیمتر
Icon
تاییده اتصال پلیمری TF - 40 میلیمتر
Icon
تاییده اتصال پلیمری TF - 50میلیمتر در 1 اینچ
Icon
پروانه بهره برداری