بازدید و کارگاه آموزشی جهاد کشاورزی استان تهران

30 و 31 مرداد 1396
همدان
کارخانه پایا بسپار آریا


بازدید مدیران و کارشناسان آب و خاک جهاد کشاورزی استان تهران با حضور بیش از 15 نفر از متخصصان این امر در تاریخ 30 و 31 مرداد در استان همدان، در محل کارخانه پایا بسپار آریا برگزار گردید. لازم بذکر است که کارگاه آموزشی ویژه ای نیز در ارتباط با محصول لیفلت و کاربرد آن برای این عزیزان نیز برگزار شد.