شرکت در سیزدهمیمن نمایشگاه بین المللی کشاورزی ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری

5 - 8 اردیبهشت ماه 1396
شیرازنمایشگاه کشاورزی شیراز

• همچون شش سال گذشته میزبان شما در نمایشگاه کشاورزی شیراز در اردیبهشت ماه 1396 هستیم. نمایشگاه شیراز همه ساله از نمایشگاههای پررونق بخش کشاورزی کشور است که در اردیبهشت ماه برگزار میگردد.