شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی مکانیزاسیون، آبیاری، نهاده ها، باغبانی

24-28 دی ماه 96 ساعت برگزاری 15- 21
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

حضور پایا بسپار آریا در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان
بازدید شما سرور گرامی از غرفه پایا بسپار آریا باعث افتخار این مجموعه می باشد.