آبپاش پلیمری


گروه بندی:


سایز: ورودی 2/1، 3/4 و ا اینـــچ  • بازوی محرک بدون پاشش به عقب                        
  • صفحه شکننده آب قابل تنظیم                        
  • فنر ساخته شده از استینلس استیل                        
  • قطعات آب بندی مقاوم به مواد شیمیایی و خورنده                        
  • دارای کنترل‌کننده جهت در نازلجدول عملکرد آبپاش پلیمری تمام دور

ردیف

3/8 "
 9/52 mm

11/32 "
 8/73 mm

5/16 "
 7/93 mm

9/32 "
 7/14 mm

1/4 "
 6/35 mm

7/32 "
 5/55 mm

قطر نازل

 فشار کاری

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

1

44.22

5.54

41.4

4.79

40.26

40.18

39.6

3.314

39

2.611

36.8

1.998

bar   2/80

2

46

5.902

43.2

5.11

41.48

4.29

40.8

3.518

39.8

2.769

37.4

2.134

bar  3/15

3

47.88

6.24

45

5.4

42.7

4.54

42

3.7

40.8

2.92

38

2.24

bar  3/50

4

50.3

6.94

47.4

5.94

45.14

4.994

43.8

4.08

42.2

3.22

39.2

2.47

bar  4/20

5

50.9

7.265

48.8

6.22

43.36

5.221

44.8

4.268

43.2

3.36

39.8

2.588

bar  4/55

6

55.2

8.1

52.4

6.94

49.1

5.834

47.4

4.74

46

3.74

42.6

2.86

bar  5/60


ردیف

11/32 "* 7/32"
 8/73 *5/55 mm

9/32 "* 7/32"
 7/14 *5/55 mm

9/32 "* 3/16"
 7/14 *4/76 mm

1/4 "* 3/16"
 6/35 *4/76 mm

1/4 "* 11/64"
 6/35 *4/36 mm

7/32 "* 11/64"
 5/55 *4/36 mm

قطر نازل

 فشار کاری

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

mts

Lit./h

1

41.4

6.52

39.6

5.15

39.6

4.61

39

4.03

39

3.78

36.8

3.2

bar   2/80

2

43.2

6.98

40.8

5.44

40.8

4.9

39.8

4.28

39.8

4.03

37.4

3.46

bar  3/15

3

45

7.34

42

5.76

42

5.18

40.8

4.54

40.8

4.28

38

3.54

bar  3/50

4

47.4

8.1

43.8

6.37

43.8

5.72

42.2

5

42.2

4.68

39.2

3.96

bar  4/20

5

48.8

8.42

44.8

6.62

44.8

5.98

43.2

5.18

43.2

4.93

39.8

4.14

bar  4/55

6

52.4

9.4

47.4

7.42

47.4

6.62

46

5.8

46

5.44

42.6

4.61

bar  5/60